Начало

               ВНИМАНИЕ!!!

Със заповед на министъра на здравеопазването от утре /15 февруари 2021 г./ се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. В тази връзка ви уведомяваме, че от 16.02.2021г. присъствено ще се обучават класовете: 6а, 8а, 9а, 10а, 11а,12а. Класовете  5а, 5б, 7а, 7б остават на ротационен принцип – от 18.02.2021г. учениците от 7а им 7б клас минават на он-лайн обучение за 2 седмици, а учениците от 5а и 5б калс  присъсвено.

 

   ВНИМАНИЕ!!

       На основание  Заповед РД-09-3610/31.12.2020 г. на МОН  учебните  занятия за учениците от V до XII клас считано от   04.01.2021г.  до  31.01.2021 г.  продължават да се провеждат от разстояние в електронна  среда (ОРЕС) в платформа TEAMS.

      Часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание.

Съгласно чл.7, ал.(6) на Наредба №10/16.09/2016г. за организация на дейностите в училищното образование продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) не може да надвишава:

1. тридесет минути в прогимназиалния етап;

2. четиридесет минути в гимназиалната степен

При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.

Учениците  от I  до IV клас и ПГ от 04.01.2021г.  започват присъствени занятия.

 


ВНИМАНИЕ!!!
В сградата на училището се допускат САМО ученици и родители С МАСКИ!!!

СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДМИЧНИТЕ МЕРКИ! СТАВА ДУМА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ТОВА НА БЛИЗКИТЕ ВИ ХОРА!