Начало


 

   ВНИМАНИЕ!!

       Занятията  продължават да се провеждат от разстояние в електронна  среда (ОРЕС) в платформа TEAMS.

      Часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание.

Съгласно чл.7, ал.(6) на Наредба №10/16.09/2016г. за организация на дейностите в училищното образование продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) не може да надвишава:

1. тридесет минути в прогимназиалния етап;

2. четиридесет минути в гимназиалната степен

При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.

Учениците  от  ПГ се обучават в присъствени занятия.

ГРАФИК НА ОРЕС

ВНИМАНИЕ!!!
В сградата на училището се допускат САМО ученици и родители С МАСКИ!!!

СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДМИЧНИТЕ МЕРКИ! СТАВА ДУМА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ТОВА НА БЛИЗКИТЕ ВИ ХОРА!