Начало

                  ВНИМАНИЕ!!

       На основание  Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват    присъствените учебни  занятия за учениците от I до XII клас считано от 23.30 часа нa   27.11.2020 г.  до  21.12.2020 г.   и преминаваме към обучение от разстояние в електронна  среда (ОРЕС) в платформа TEAMS.

      Часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание.

Съгласно чл.7, ал.(6) на Наредба №10/16.09/2016г. за организация на дейностите в училищното образование продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) не може да надвишава:

1. двадесет минути – в началния етап;

2. тридесет минути – в прогимназиалния етап;

3. четиридесет минути – в гимназиалната степен

При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.

 

 


ВНИМАНИЕ!!!
В сградата на училището се допускат САМО ученици и родители С МАСКИ!!!

СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДМИЧНИТЕ МЕРКИ! СТАВА ДУМА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ТОВА НА БЛИЗКИТЕ ВИ ХОРА!