Home » Проекти

Проекти

П Р О Е К Т И

Колективът на СУ”Св.Св.Кирил и Методий” работи по следните програми и проекти:

1.НП”Оптимизация на училищната мрежа”, проект„Без свободен час”. Осигурява заместване на отсъстващи учители. Традиция е на мястото на отсъстващ учител своевременно да бъде осигуряван заместник и да не се допускат „свободни часове”, които крият заплаха за живота и здравето на децата, оставени без надзор и ги подлагат на риска на отрицателни социални въздействия.

2.НП”С грижа за всеки ученик”. Модул 3 „Oсигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Учениците в СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Игнатиево, участници в НП”С грижа за всеки ученик”са основно от малцинствен произход и с различна степен на владеене на българския език, което води до трудности в разбиране и заучаване на учебния материал. Същите трудности срещат и социално занемарените деца.В следствие на това част от учениците са показали резултати на външното оценяване през 2010/2011г. по-ниски от 50%от средния успех на випуска по съответния предмет в училището.

Включените в НП ученици се нуждаят от индивидуална работа и обучението им в малки групи традиционно осигурява напредък в усвояването на знания при по-голямата част от тях.

3.„За подпомагане на физическото възпитание и спорта”.

Отпуснатите по проекта средства се използват за обогатяване на материалната база.

4.”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Целта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

 5.”Твоят час” 

През учебната 2016/2017г. училището ни започна да  работи по този проект.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Документи:

Application_02, Приложение № 2, DOC – заявление и декларация за информирано съгласие

Анкетна карта