Home » Проекти

Проекти

СУ “Св.Св.Кирил и Методий” работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ от учебната 2020-2021г.